Lasten toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusmuoto, jonka avulla tuetaan lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä toimintakykyä.

Lasten toimintaterapiassa tuetaan lapsen kokonaiskehitystä, omatoimisuutta, itsetunnon vahvistumista sekä motoriikan ja hahmottamisen valmiuksia.

Arvioinnin perusteella valitaan yksilöllisesti soveltuvat menetelmät ja toiminnat sekä mahdolliset apuvälineet. Tavoitteena on lapsen toimintakyvyn ennalleen palauttaminen, vahvistaminen ja/tai ylläpitäminen sekä kehitystä tukevien valmiuksien harjaannuttaminen ja taitojen oppiminen.

Tavoitteena on, että lapsi kehittyy ja pystyy rajoituksistaan huolimatta osallistumaan iälle tyypillisiin toimintoihin sekä saavuttamaan leikin, itsestä huolehtimisen toimintojen sekä vuorovaikutuksen valmiuksia ja taitoja.

Terapian suunnittelussa huomioidaan aina koko perhe sekä lapsen kasvu- ja toimintaympäristö. Kuntoutussuunnitelman tavoitteet laaditaan lapsen ja perheen tarpeiden sekä lähettävän tahon suositusten  mukaisesti.

Terapiassa huomioidaan lapsen sensomotorinen, psykososiaalinen ja kognitiivinen kehitys. Leikki on lapsen luontainen tapa toimia. Tavoitteellisen ja ohjatun leikin avulla lapselle tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaikeitakin asioita, kehittää valmiuksiaan ja oppia uusia taitoja. Soveltamalla toimintaa lapselle mielekkääksi ja sopivan haasteelliseksi tuetaan hänen osallistumista, motivoitumista ja keskittymistä arjen toimintoihin.  Lapsen vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet otetaan huomioon. Jatkuva arviointi sekä ympäristön toimintojen muokkaaminen kunkin lapsen tarpeiden ja kehityksen mukaan on oleellinen osa terapiaa. Ympäristön ja toiminnan tulee olla tarpeeksi haastavaa, mutta myös palkitsevaa niin, että lapsi saa onnistumisen kokemuksia.

Toimintaterapian  tavoitteena voi olla esimerkiksi:

  leikin kehittyminen
  omatoimisuuden lisääntyminen arkipäivän toiminnoissa kuten esimerkiksi pukemisessa ja riisumisessa
  hieno- ja karkeamotoriikan vahvistuminen
  aistitoimintojen kehittyminen
  lapsen näönvaraisen ja avaruudellisuuden hahmottamisen vahvistuminen
  aloitekyvyn, keskittymisen, itsetunnon ja sosiaalisen kanssakäymisen kehittyminen

Lasten parissa toimivien toimintaterapeuttien, vanhempien ja muiden lähiympäristön tahojen kanssa yhteistyö on erittäin tärkeää, jotta lapsen harjoittelemat ja omaksumat kyvyt ja taidot siirtyisivät parhaalla mahdollisella tavalla normaaliin arkeen. Opittujen taitojen siirtäminen terapiatilanteista arkeen vaatii joskus lapsen läheisiltä paljon jaksamista, kannustusta ja rohkaisua. Lapsen kanssa toimijoiden tulee olla tietoisia lapsen taidoista, jotta lapsi voidaan houkutella käyttämään taitojaan. Terapia sisältää myös ohjausta, keskustelua, palautetta ja konsultointia vanhempien ja muiden lasta hoitavien yhteistyötahojen kanssa.